dilluns, 19 de juny de 2017

 Energia geotèrmica


L'energia geotèrmica és una energia renovable que s'obté mitjançant l'aprofitament de la calor natural de l'interior de la terra que es transmet a través dels cossos de roca calenta o els reservoris per la conducció i la convecció.La energía geotérmica supone la explotación de un producto renovable, que apenas emite gases a la atmósfera y que, además, beneficia a la población. El Lago Kivu se encuentra situado en la zona de los grandes volcanes de África que son, además, los más activos
.

Resultado de imagen


greiser : un tipus especial de font termal que emet periòdicament una columna d'aigua calenta i vapor a l'aire. S'utilitza en la energia geotèrmica.
dilluns, 12 de juny de 2017

Energia solar

L'energia solar és una energia renovable, obtinguda a partir de l'aprofitament de la radiació electromagnètica procedent del Sol.


L'energia solar fotovoltaica és una font d'energia que produeix electricitat d'origen renovable, obtinguda directament a partir de la radiació solar mitjançant un dispositiu semiconductor denominat cèl·lula fotovoltaica.


L'energia solar tèrmica o energia termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del Sol per produir calor que pot aprofitar-se per cuinar aliments o per a la producció d'aigua calenta destinada al consum d'aigua domèstic.Resultado de imagen

Resultado de imagen de abengoa horno solar Energia eòloica


L'energia eòlica és una font d'energia renovable que utilitza la força del vent per generar electricitat. El principal mitjà per obtenir-la són els aerogeneradors, "molins de vent".Un aerogenerador és un dispositiu que converteix l'energia cinètica del vent en energia elèctrica. Les pales d'un aerogenerador giren entre 13 i 20 revolucions per minut, segons la seva tecnologia.

Resultado de imagen de energia eolica aerogeneradores


Han creat molins de vent sense aspes que redueixen el manteniment i tenen menor impacte ambiental.

Resultado de imagen de energia eolica sin aspas

                       

                                      Energia hidroelèctrica

L'aprofitament de l'energia potencial acumulada en l'aigua per generar electricitat és una forma clàssica d'obtenir energia. Al voltant del 20% de l'electricitat utilitzada en el món procedeix d'aquesta font. És, per tant, una energia renovable però no alternativa, estrictament parlant, perquè es ve usant des de fa molts anys com una de les fonts principals d'electricitat.S'ulilitzen rius com per exemple el riu Nil A part de l'existència d'eixa modesta central hidroelèctrica, els etíops no exploten les aigües del Nil, ni per a obtindreenergia, ni per a conreus de regadiu.

La presa de les Tres Gorges és una planta hidroelèctrica situada en el curs del riu Yang-Tsé . La presa xinesa avui genera energia mitjançant la utilització de 26 turbines.

dijous, 25 de maig de 2017

dimecres, 24 de maig de 2017


                              Energia Nuclear


L'energia nuclear és la que s'allibera espontània o artificialment en les reaccions nuclearsFissió

A la fissió nuclear, els àtoms es separen per formar àtoms més petits, alliberant
energia. Les centrals nuclears utilitzen la fissió nuclear per produir electricitat. Quan es produeix una d'aquestes dues reaccions físiques dels àtoms experimenten una lleugera pèrdua de massa.Reacció en cadena

(Esquema d'una reacció en cadena d'una fissió nuclear). 1- Un àtom d'urani 235 absorbeix un neutró, que es divideix en dos nous àtoms (productes de fissió), deixa lliures tres nous neutrons i certa energia. 2- Un àtom d'urani 238 absorbeix a un dels neutrons, i no continua la reacción.Funcionament

El principal ús que se li dóna actualment a l'energia nuclear és el de la generació d'energia elèctrica. 

Pràcticament totes les centrals nuclears en producció utilitzen la fissió nuclear ja que la fusió nuclear actualment és inviable tot i estar en procés de desenvolupament.

El funcionament d'una central nuclear és idèntic al d'una central tèrmica que funcioni amb carbó, petroli o gas excepte en la forma de proporcionar energia calorífica  en l'aigua per convertir-la en vapor. En el cas dels reactors nuclears aquesta calor s'obté mitjançant les reaccions de fissió nuclear dels àtoms del combustible nuclear, mentre que a les altres centrals tèrmiques s'obté energia tèrmica mendiante la crema d'un o diversos combustibles fòssils.
AVANTATGES

1)Les centrals nuclears son una manera de produir energia elèctrica barata i en gran quantitat.


2)En funció de l’energia que produeixen, la que consumeixen es molt petita.


3)No contribueix al efecte hivernacle


4)Al no funcionar amb energies com la eòlica, la solar etc. Poden funcionar tot l’any sense cap problema.


INCONVENIENTS

1)Presenten un gran risc, degut a que l’energia que fan servir es molt perillosa per a les 
persones.

2)La construcció d’una central nuclear no es pas barata.

3)Si passa algun accident o hi ha una fuga pot causar grans catàstofres com en la de fukushima o de txernobil.

4)Un cop es decideix tancar una central, no es una feina fàcil. No es pot tancar d’un dia per l’altre. S’ha d’anar tancant per parts i han de passar uns 30 anys avanç la radiació no sigui perjudicial (s’hagi reduït a la meitat).

5)Les centrals nuclears generen uns residus altament radioactius i que tarden un gran nombre d’anys a desaparèixer. El seu emmagatzematge en un principi es creu segur, però ningú sap com pot afectar les generacions futures.

dilluns, 22 de maig de 2017                                 Centrals tèrmiques


Què és?


A les centrals tèrmiques es produeix electricitat a partir de combustibles fòssils com ara el carbó, el fueloil o el gas natural, mitjançant un cicle termodinàmic d’aigua-vapor. El terme convencionals serveix per a diferenciar-les altres centrals tèrmiques, com les nuclears o les de cicle combinat.

Combustibles carbó , gas i petroli.


Un Combustible fòssil és aquella que procedeix de la biomassa produïda fa milions d'anys que va passar per grans processos de transformació fins a la formació de substàncies de gran contingut energètic com el carbó, el petroli, o el gas natural, etc. No és un tipus d'energia renovable, per la qual cosa no es considera com a energia de la biomassa, sinó que s'inclou entre les energies fòssils.
Avantatges:

1)Les centrals tèrmiques són molt barates de construir i produeixen molta energia.
2)Les cendres produïdes en la central tèrmica es poden usar per a la construcció.
3)Utilitzen el gas natural com a combustible.Desavantatges: 


1)
Quan es genera aquesta energia es produeix CO2 i altres matèries contaminants.
2)L’aigua usada en la fabricació d’energia tèrmica queda contaminada.
3)En el procés de neteja de les centrals es produeixen molts residus.
4)Els residus fan que la temperatura de l’aire i l’aigua pugi.
5)Aquestes centrals s’han de construir en llocs que podrien aprofitar-se pel desenvolupament de agricultura i la ramaderia, ja que han d'estar allunyades del lloc de consum.

dilluns, 15 de maig de 2017                                                  Tipus d'energia
  

Energia nuclear és l'energia es la  que uneix les partícules que formen el nucli dels àtoms de cada element químic i que s'obté en modificar aquests nuclis per mitjà de certes reaccions nuclears.


 Energia elèctrica a la forma d'energia que resulta de l'existència d'una diferència de potencial entre dos punts, la qual cosa permet establir un corrent elèctric entre ambdós quan se'ls posa en contacte per mitjà d'un conductor elèctric.


L'energia tèrmica és la part de la energia interna d'un sistema termodinàmic en equilibri que és proporcional a la seva temperatura absoluta i s'incrementa o disminueix per transferència d'energia, generalment en forma de calor o treball, en processos termodinàmics.


L'energia mecànica d'un cos és la suma de les seves energies, cinètica i potencial. L'energia mecànica es pot transformar parcialment en altres tipus d'energia, com l'elèctrica, i es pot obtenir per transformació d'altres energies, com la química (en una persona que camina) o l'elèctrica (en un ventilador).


L'energia química és el potencial d'una substància química per experimentar una transformació a través d'una reacció química o, de transformar-se en altres substàncies químiques. Formar o trencar enllaços químics implica energia, la qual pot o bé ser absorbida o evolucionar des d'un sistema químic.
Resultado de imagen de tipus de energia

dilluns, 8 de maig de 2017CAMÍ ELECTRICITAT


1:L'energia es transforma

En una central de biomassa, un alternador converteix en elèctrica l'energia mecànica desenvolupada per una turbina de vapor.2:Augment de la tensió i transport

La central elèctrica disposa d'un transformador que augmenta la tensió de l'electricitat generada fins a valors compresos entre els 60.000 i els 400.000 volts. Ampliant la tensió i baixant la intensitat se'n facilita el transport a través de la xarxa d'alta tensió, que al nostre país supera els 38.000 quilòmetres. L'electricitat viatja mitjançant els cables conductors, comunament de coure o d'alumini, que van subjectes a les característiques torres metàl.liques.3:Subestacions i centres de transformació

La xarxa d'alta tensió arriba fins a les subestacions de transport, que s'encarreguen de reduir la tensió elèctrica per mitjà d'un transformador. Es componen de barres col.lectores, que connecten els components de la subestació; de seccionadors, que permeten aïllar la subestació del flux d'electricitat per a efectuar tasques de manteniment i reparació; del mateix transformador de potència, etc.

Des de les subestacions de transport es distribueix l'electricitat fins als principals centres de consum. A mig camí, hi ha subestacions més petites, de repartiment, situades al costat dels nuclis de població, i que continuen rebaixant el voltatge per dirigir-lo als centres de transformació. Aquests últims subministren el corrent altern directament a les llars, que a Espanya es rep a 220 volts.